Aktivity
a ocenenia

Pracujeme na tom, aby sa naša pomoc dostala
všetkým, ktorí ju potrebujú a sme potešení,
keď vidíme, že naše úsilie prináša žiaduce
výsledky a nám uznanie.

Aktivity

Historicky prvá monografia týkajúca sa domácej ošetrovateľskej starostlivosti publikovaná v Slovenskej republike prezentuje najaktuálnejšie poznatky, faktory, trendy vývoja domácej ošetrovateľskej starostlivosti v krajinách Európskej únie a u nás na Slovensku. Slávnostná prezentácia monografie sa uskutočnila 21. marca 2014 v Košiciach na medzinárodnej vedeckej konferencii 20 rokov Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti. 

Monografia integruje najnovšie a aktualizované poznatky týkajúce sa manažmentu domácej ošetrovateľskej starostlivosti so zameraním na vybrané aspekty a problémy súvisiace s poskytovaním domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Slávnostná prezentácia monografie sa uskutočnila 13. septembra 2019 v Jasnej na medzinárodnej vedeckej konferencii Multidisciplinárna spolupráca v ADOS.

Vysokoškolská učebnica je zameraná na manažment starostlivosti o pacienta v jeho vlastnom sociálnom prostredí so zameraním na vybrané ochorenia jednotlivých telesných systémov, na rôzne skupiny pacientov a ich problémy súvisiace s poskytovaním domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Slávnostná prezentácia monografie sa uskutočnila 14. októbra 2022 v Tatranských Matliaroch na celoslovenskej konferencii s medzinárodnou účasťou ADOS v systéme zdravotnej starostlivosti.

Kniha Ladislava Pavlíka je zhrnutím tridsiatich rokov praxe a skúseností v manažmente. Zaoberá sa odpoveďami na otázky výberu ľudí, obchodu, marketingu či manažmentu financií, ale aj praktickými tipmi, ako rozvíjať a udržať dobré vzťahy na pracovisku. Slávnostná prezentácia knihy sa uskutočnila 10. júna 2022 v Liptovskom Mikuláši na XVIII. konferencii HCA Slovakia Ako zvládnuť prudké zmeny v podnikaní. ADOS - SRDCE sa zapojilo do projektu vydania tejto knihy.

Ocenenia

Biele srdce

Získali sme ocenenie Biele srdce od Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. PhDr. Mária Kožuchová, PhD., naša odborná zástupkyňa pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier 12. mája 2022 získala toto prestížne ocenenie na republikovej úrovni v kategórii Sestra a pôrodná asistentka – manažérka. 

ZISTI VIAC

Súčasťou tohto prestížneho podujatia bolo aj osobné prijatie nositeľov tohto ocenenia u pani prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej.

Certifikát

Získali sme certifikát v súťaži Firma roka 2021, ktorú organizuje časopis Úspešní manažéri.

Ďakovný list

Pán primátor mesta Gelnica Ing. Dušan Tomaško, MBA udelil zakladateľovi, zároveň konateľovi ADOS - SRDCE Michalovi Tebeľákovi, ďakovný list za dlhoročné poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti občanom okresu Gelnica.

Certifikát

Získali sme 2. miesto v súťaži Firma roka 2022 v kategórii Služby, ktorú organizuje časopis Úspešní manažéri.