GDPR

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pacienti (klienti), zákonní zástupcovia, opatrovatelia, iní rodinní príslušníci a zmluvní partneri

Vážime si súkromie našich klientov aj iných osôb, ktorých osobné údaje spracúvame a ochrana Vašich osobných údajov je pri poskytovaní našich služieb jednou z našich najdôležitejších priorít. Táto Informácia o spracúvaní osobných údajov obsahuje informácie o spracúvaní osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb, ktorých osobné údaje je nevyhnutné získať a spracúvať pri poskytovaní domácej ošetrovateľskej starostlivosti, prípadne pri výkone iných činností. Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä, nie však výlučne v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“ alebo „GDPR“), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Odporúčame Vám, aby ste si dôkladne prečítali túto Informáciu o spracúvaní osobných údajov a oboznámili sa tak so všetkými svojimi právami. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa obsahu tejto Informácie o spracúvaní osobných údajov, kontaktujte prosím nižšie uvedenú kontaktnú osobu. 

V tejto Informácii o spracúvaní osobných údajov Vás informujeme o tom:

Kto sme a ako nás môžete kontaktovať
Na koho sa vzťahuje táto Informácia o spracúvaní osobných údajov
Aké osobné údaje zhromažďujeme a ako ich získavame
Ako používame Vaše osobné údaje a aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov
Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje a prečo
Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje
Ako prenášame Vaše osobné údaje mimo Európskej únie
Aké sú Vaše práva a ako si ich môžete uplatniť

KTO SME A AKO NÁS MÔŽETE KONTAKOVAŤ

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov je:
ADOS - SRDCE s.r.o.
Sídlo: Nová 351, 055 61 Jaklovce
Korešpondenčná adresa: Nová 351, 055 61 Jaklovce
IČO: 36 587 923
(ďalej označený aj ako „prevádzkovateľ“, „my“)

Kontaktná osoba:
Meno a priezvisko: PhDr. Mária Kožuchová, PhD.
Pracovná pozícia: odborný zástupca
Adresa: Nová 351, 055 61 Jaklovce
E-mail: maria.kozuchova@ados-srdce.eu
Telefón: +421 908 643 586

NA KOHO SA VZŤAHUJE TÁTO INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • fyzické osoby – pacienti, ktorým poskytujeme služby domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
 • zákonní zástupcovia, opatrovatelia, iní rodinní príslušníci fyzických osôb – pacientov, ktorým poskytujeme služby domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
 • dodávatelia tovarov a služieb resp. iní zmluvní partneri,
 • ďalšie fyzické osoby, ktorých osobné údaje naša spoločnosť spracúva za podmienok uvedených ďalej v tejto Informácií o spracúvaní osobných údajov.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎUJEME A ODKIAĽ ICH ZÍSKAVAME

 • osobné údaje získavame najčastejšie priamo od Vás, 
 • niektoré osobné údaje našich klientov môžeme získavať aj od zákonných zástupcov, opatrovateľov a rodinných príslušníkov klientov, aj od iných subjektov, napr. od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, lekárov, či od orgánov verejnej moci a správy, orgánov územnej samosprávy. 
Rozsah osobných údajov, ktoré zhromažďujeme a používame, bude závisieť od toho, prečo ich potrebujeme. Zhromažďujeme len také osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na dosiahnutie stanoveného účelu spracúvania. Spracúvame najmä nasledovné kategórie Vašich osobných údajov:
 • titul,
 • meno, priezvisko, 
 • dátum narodenia,
 • rodné číslo,
 • adresa trvalého alebo prechodného pobytu, adresa bydliska,
 • údaje o zdravotnej poisťovni pacienta, 
 • diagnostický záver z odborného nálezu alebo lekárskej prepúšťacej správy pacienta, 
 • údaje obsiahnuté v sesterskej diagnóze v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 306/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam sesterských diagnóz (ďalej len „Vyhláška“),
 • údaje obsiahnuté v zdravotnej dokumentácii v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti, ktorú tvorí 1) zápis vstupného posúdenia zdravotného stavu osoby a 2) zápisy o poskytnutej ošetrovateľskej starostlivosti v zmysle Odborného usmernenia MZ SR o vedení zdravotnej dokumentácie č. 07594/2009 (ďalej len „Odborné usmernenie“), 
 • údaje obsiahnuté v Návrhu na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti a v Dohode o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v zmysle Odborného usmernenia, 
 • kódy zdravotných výkonov prislúchajúcich lekárskym diagnózam pacienta, 
 • fotografia (v prípade pacientov s poraneniami), 
 • telefónne číslo,
 • e-mailová adresa,
 • ďalšie údaje, ktoré sú v súlade s účelom spracúvania a sú nevyhnutné na účel uzatvorenia zmluvy s príslušnými zmluvnými partnermi,
 • fakturačné a platobné údaje,
 • vlastnoručný podpis.

AKO POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A AKÝ JE PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

V tejto časti Vás chceme informovať o tom, na aké účely, akým spôsobom a prečo používame Vaše osobné údaje, a tiež aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov.
Účel spracúvania osobných údajov Právny základ spracúvania osobných údajov
Poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti
Vaše osobné údaje spracúvame najmä v súvislosti so získaním základných údajov o Vás ako o  pacientovi, v súvislosti s Vašou návštevou (ako pacienta), s určením sesterskej diagnózy (t.j. určením Vašich skutočných alebo potencionálnych problémov ako pacienta s ohľadom na starostlivosť o Vaše zdravie v zmysle Vyhlášky), v súvislosti so spracovaním Návrhu na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti a s uzatvorením Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 
Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)
Poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti – Vedenie zdravotnej dokumentácie 
(t.j. zdravotnej dokumentácie v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v ADOS u prevádzkovateľa)
Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR), najmä podľa:

 • § 2 ods. 15 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení a
 • článok V Odborného usmernenia
Preplatenie výkonov poskytnutej domácej ošetrovateľskej starostlivosti 
(v súvislosti so zasielaním výstupov/výkonov do zdravotnej poisťovne na účely kontrolnej činnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti, na ktorú sa vzťahuje poistné plnenie)
Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) najmä podľa:

 • § 9 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení 
Správa vzťahu s pacientom 
(najmä vo forme telefonických hovorov)
Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)
Plnenie zmluvných povinností
Za účelom obstarania tovarov a služieb nevyhnutných na poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti spracúvame osobné údaje dodávateľov tovarov a služieb.
Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) najmä podľa:

 • zákon č. 432/2002 Z. z. o účtovníctve 
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
 • zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici
 • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

 

KOMU SPRÍSTUPŇUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A PREČO

V tejto časti uvádzame, ktorým príjemcom môžeme poskytovať Vaše osobné údaje, či ich s nimi zdieľať.

Vaše osobné údaje poskytujeme v nevyhnutnom rozsahu najmä príslušným zdravotným poisťovniam. 

Niektoré Vaše osobné údaje môžeme poskytovať subjektom, ktoré poskytujú služby našej spoločnosti. Od všetkých poskytovateľov služieb striktne vyžadujeme, aby dôsledne dbali na ochranu osobných údajov a nepoužívali Vaše osobné údaje na vlastné marketingové účely, pokiaľ im na to sami neudelíte súhlas. Zdieľame iba tie osobné údaje, ktoré naši poskytovatelia služieb nevyhnutne potrebujú na poskytovanie služieb. Ide napr. o subjekty, ktoré našej spoločnosti poskytujú nasledovné služby:
 • zdravotná starostlivosť (všeobecný lekár, lekár špecialista, zdravotnícke zariadenie),
 • ošetrovateľská starostlivosť, liečebná rehabilitácia, požičiavanie zdravotníckych pomôcok,
 • účtovníctvo, daňové poradenstvo, audítorské služby, právne služby 
 • technologické služby (napr. poskytovanie a správa virtuálneho prostredia, vývoj, prevádzka a správa aplikácií, poskytovanie služieb hardvérového servisu na všetkých zariadeniach infraštruktúry, poskytovanie systémovej podpory na IT infraštruktúre, správa siete)
Niektoré Vaše osobné údaje môžeme poskytovať štátnym orgánom, správnym a samosprávnym orgánom, a iným orgánom verejnej moci a správy, v prípadoch, keď nám taká povinnosť vyplýva zo zákona, alebo je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu práv a oprávnených záujmov našej spoločnosti, alebo tretích osôb.

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje uchovávame najdlhšie po dobu, počas ktorej je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Ak nie je uvedené inak, Vaše osobné údaje spracúvame po dobu trvania poskytovania domácej ošetrovateľskej starostlivosti a následne po dobu 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti pacientovi. Ostatné osobné údaje uchovávame v rozsahu dovolenom príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a po dobu trvania príslušného účelu spracúvania osobných údajov. Vo výnimočných prípadoch, ak to okolnosti vyžadujú, sa môže doba uchovávania osobných údajov predĺžiť z dôvodov uplatnenia, preukázania, obhajovania a/alebo výkonu našich alebo Vašich práv, nárokov a oprávnených záujmov alebo vykonávania nášho interného vyšetrovania. Dĺžka takejto doby uchovávania je podmienená predovšetkým trvaním povinností, ako aj nevyhnutnosťou uchovávania týchto osobných údajov pre prípad potreby preukázania plnenia našich zákonných povinností resp. preukázania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov.

AKO PRENÁŠAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE MIMO EURÓPSKEJ ÚNIE

Nemáme v úmysle uskutočňovať cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko).

POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Nie ste povinný poskytnúť nám Vaše osobné údaje, ale poskytnutie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na začatie a pokračovanie procesu poskytovania domácej ošetrovateľskej starostlivosti, a tiež na umožnenie vzniku zmluvného vzťahu s našou spoločnosťou. Poskytnutie niektorých Vašich osobných údajov (meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia a iné) je teda požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy (Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti). Poskytnutie Vašich osobných údajov je tiež požiadavkou, ktorá je potrebná na plnenie zmluvy, konkrétne na plnenie povinností našej spoločnosti, ktoré jej vyplývajú zo zmluvných vzťahov. Neposkytnutie týchto osobných údajov teda bude prekážkou uzatvorenia a následného plnenia zo zmluvy s našou spoločnosťou.

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA A AKO SI ICH MÔŽETE UPLATNIŤ

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi nasledovné práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom
Na základe Vašej žiadosti adresovanej kontaktnej osobe uvedenej v tejto Informácii o spracúvaní osobných údajov Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to prostredníctvom e-mailu, ak nepožiadate o iný spôsob poskytnutia osobných údajov.

 • Právo na opravu osobných údajov
Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania osobných údajov máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 • Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje v prípade, ak:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 2. sa Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 3. Vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky.

Vezmite prosím na vedomie, že toto právo máte iba v prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe plnenie zmluvy podľa (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia).

 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov v prípade, ak:

 1. ste napadli správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 3. už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 • Právo na prenosnosť údajov
Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme Vám v tom bránili, ak:
 1. je spracúvanie osobných údajov založené na zmluve,
 2. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
Vezmite prosím na vedomie, že toto právo máte iba v prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe plnenie zmluvy podľa (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia).
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
V prípade, ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov alebo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky s návrhom na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 99 Zákona o ochrane osobných údajov.

Všetky svoje práva si môžete uplatniť kontaktovaním kontaktnej osoby uvedenej v tejto Informácii o spracúvaní osobných údajov, písomne, vrátane e-mailu, a tiež zákonom ustanoveným postupom adresovaným dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: + 421 2 32 31 32 14, e-mailstatny.dozor@pdp.gov.sk, webstránka: http://www.dataprotection.gov.sk/.

Vaša žiadosť môže byť zamietnutá v prípadoch dovolených alebo ustanovených zákonom.

ZMENA INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Túto Informáciu o spracúvaní osobných údajov môžeme niekedy zmeniť alebo doplniť. Taká zmena alebo doplnenie sa nijakým spôsobom bez Vášho výslovného súhlasu nedotkne Vašich práv, ktoré Vám vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.